Προστασία Προσωπικών Δεδομένων και Πολιτική Απορρήτου

Με την παρούσα Πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Επιχείρηση, ως προς την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους η Επιχείρηση προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών. Η Επιχείρηση, ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση επεξεργασία και χρήση.

Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 Κατά την είσοδο και χρήση του ιστοτόπου, παραχωρείτε στην Επιχείρηση προσωπικά δεδομένα όπως διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IPAddress), δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου, πληροφορίες προτίμησης προϊόντων κλπ αλλά και κατά την παραγγελία προϊόντων σας θα ζητηθεί η γνωστοποίηση προσωπικών σας στοιχείων όπως ονοματεπώνυμο, e-mail, διεύθυνση, τηλέφωνο, πληροφορίες εκτέλεσης της πληρωμής.

 Η Επιχείρησή μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η επεξεργασία των Δεδομένων διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Επιχείρηση και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση των Δικτυακών Τόπων, τις υπηρεσίες του και την πώληση προϊόντων μέσω των Δικτυακών Τόπων.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες των δικτυακών τόπων anir.gr, τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές με την Επιχείρηση, την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές).

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη σε εξαιρετικά σπάνιες και ειδικές περιπτώσεις δύναται να παρέχονται και σε συνεργαζόμενες με την Επιχείρηση επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως και απαρέγκλιτα ότι τα προσωπικά στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. 

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

Η Επιχείρησή μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις :

• Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.

• Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

• Εφόσον απαιτείται για την λειτουργία και οργάνωση της Επιχείρησής μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.

• Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

Η anir.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος του να ενημερώνει τους προμηθευτές του με στατιστικές καταστάσεις πωλήσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν θα περιέχουν προσωπικά στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε αναγνώριση ατόμων.